Хабарландыру

Шымкент қаласы бойынша кадрлық комиссиясы Шымкент қаласының өңірлік резервіне іріктеудің басталғанын хабарлайды.

Өңірлік резервке алынатын кандидаттарға келесі талаптар қойылады:

  1. Қазақстан Республикасының азаматтылығы;
  2. құжаттарды тапсыру сәтінде жасы отыз бес жастан аспаған;
  3. жоғары білімі болуы;
  4. үш жылдан кем емес еңбек өтілі болуы тиіс.

Іріктеу келесі салалық бағыттар бойынша жүргізіледі:

1) индустрия және өнеркәсіп;

2) экономика және қаржы;

3) әлеуметтік сала;

4) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және инфрақұрылым;

5) агроөнеркәсіптік кешен және жер қатынастары;

6) цифрландыру;

7) экология.

Құжаттарды қабылдауды Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері Агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті 2024 жылғы                  1-31 наурыз аралығында (қоса алғанда) өңірлік резервке іріктеу жөніндегі онлайн-платформада (onir.pkrezerv.gov.kz) кандидатты тіркеу арқылы жүзеге асырылады. Жеке кабинетке кіру кандидаттың логині мен паролі бойынша дербес жүзеге асырылады. 

Сондай-ақ, үміткер құжаттарды қағаз жеткізгіште немесе электронды түрде ұсына алады.

Құжаттар электрондық пошта арқылы немесе мына мекенжай бойынша қабылданады: shymkent@onir.pkrezerv.gov.kz

Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 3А

Бұл ретте, құжаттарды қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде берген кандидаттар да онлайн-платформада (onir.pkrezerv.gov.kz) тіркеліп құжаттарды тапсырғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде, бірақ 2024 жылғы
31 наурыздан кешіктірмей жүктейді. 

Іріктеуге қатысу үшін құжаттар тізімі туралы ақпаратты және басқа мәліметтерді (onir.pkrezerv.gov.kz) онлайн-платформадан, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің shymkent.onir.rezerv_kz интернет-ресурсында, сондай-ақ Департаменттің әлеуметтік парақшаларында elgeqyzmet.shymkent және келесі телефондар арқылы: 8(7252) 53 60 67, 8701 743 17 62 алуға болады.

Объявление

Кадровая комиссия города Шымкент объявляет об отборе в Региональный резерв города Шымкент.

Требования к кандидатам для зачисления в Региональный резерв:

           1) гражданство Республики Казахстан;

           2) возраст не старше 35 лет на момент подачи документов;

           3) наличие высшего образования;

           4) трудовой стаж работы не менее трех лет.

Отбор пройдет по следующим отраслевым направлениям:

1) индустрия и промышленность;

2) экономика и финансы;

3) социальная сфера;

4) жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура;

5) агропромышленный комплекс и земельные отношения;

6) цифровизация;

7) экология.

Прием документов осуществляется Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Шымкент      с 1 по 31 марта 2024 года (включительно) на онлайн-платформе по отбору в региональный резерв (onir.pkrezerv.gov.kz) путем регистрации кандидата. Вход в личный кабинет осуществляется по логину и паролю кандидатом самостоятельно.

Также, кандидаты могут представить документы на бумажном носителе либо в электронном виде. Документы принимаются по электронной почте либо нарочно по адресу: shymkent@onir.pkrezerv.gov.kz

г.Шымкент, проспект Тауке хана, 3А

При этом, кандидаты подавшие документы на бумажном носителе либо в электронном виде также регистрируются на онлайн-платформе (onir.pkrezerv.gov.kz) и загружают документы в течение одного рабочего дня после подачи документов, но не позднее 31 марта 2024 года.

Подробную информацию о перечне документов для участия в отборе и другие сведения можно получить на онлайн-платформе (onir.pkrezerv.gov.kz), интернет-ресурсе Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Шымкент shymkent.onir.rezerv_kz, на страницах Департамента в социальных сетях elgeqyzmet.shymkent, а также по телефонам: 8(7252) 53 60 67, 8701 743 17 62.

About The Author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *